ตัวชี้วัดที่ : 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ปีงบประมาน : 2554  - ไตรมาสที่ : 4  - รอบ 12 เดือน
EDIT
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 
ผู้รายงาน นางสาววิมล  เครือวัลย์  โทรศัพท์  032- 310368-71  ต่อ 2316          
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :                  
  ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปี 2553
ผลการ
ดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
 
  20 40 60 80 100  
  จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (แห่ง) 13 6 1 2 3 4 5 100  
  รวม 13 6 0 2 0 0 0 100  
                     
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ              
       ระดับศูนย์เขต                  
  1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนและเครือข่ายในชุมชน ให้เห็นถึงวิธีการและประโยชน์ในการพัฒนา รร.ก้าวสู่รร.ระดับเพชร  
   2. ประสานงาน/สนับสนุน/ให้การดูแล ช่วยเหลือ/ให้กำลังใจแก่จังหวัดและรร.ในการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามกระบวนการPDCA  
   3. ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ด้วยความมุ่งมั่นด้วยกัน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระยะแรก และพัฒนาต่อไปสู่   
      เป้าหมายสูงสุดคือ  เป็น"รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับประเทศ"  ร่วมมือกันให้การสนับสนุน/พัฒนา รร.ตามมาตรฐาน  
       รร.ส่งเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ทบทวน/พัฒนาในเชิงกระบวนการ 74 ตัวชี้วัด/10 องค์ประกอบของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   
       แล้วพัฒนาต่อยอดในเชิงผลลัพธ์ 19 ตัวชี้วัด/3ด้านมาตรฐานของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
  4  .ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ในการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ /ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในทุกตัวชี้วัดที่พบ  
       ตามวงจร PDCA จนแน่ใจว่าผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด และ รร.มีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินรับรองจากคณะกรรมการระดับกรมฯ  
  5.  แจ้งกรมอนามัยพร้อมเอกสาร สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมฯมาประเมิน  
       รับรองมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   6. ดำเนินการถอดบทเรียน/ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงาน/ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ แก่ครู และ  
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศที่สนใจ   
     ระดับจังหวัด                  
     1.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด  และกำหนดเจ้าภาพหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลัก รองให้ชัดเจน  
     2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัดประกอบด้วย  สาธารณสุข  การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อไปนี้        
         3.1 ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนที่แสดงเจตจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร  
        3.2 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร  
         3.3  ร่วมส่งเสริมให้โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาจุดอ่อน/จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง    
         3.4  ร่วมนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน / ความก้าวหน้าในการพัฒนามุ่งสู่ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตลอดจนป็น  
                ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไข/พัฒนาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง         
         3.5  ร่วมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นตามมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรพร้อมทั้งร่วมดำเนินการ  
                ปรับปรุง แก้ไข ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร        
         3.6  ร่วมจัดทำแผนขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากศูนย์อนามัย และสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
                ภายในสิ้นปีงบประมาณ2555                   
         3.7  ประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง          
         3.8   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชรในระดับจังหวัด  
      ระดับโรงเรียน                  
   1. กำหนดเป็นนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   2.. โรงเรียนร่วมวางแผนการพัฒนา/ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   
   3. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีบทบาทความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดทุกตัวอย่างชัดเจน  
   4.ดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ภายใต้การสนับสนุน/ช่วยเหลือจากภาคีทุกระดับ (จนท.สาธารณสุข/ผู้ปกครอง/ชุมชน)  
   5. โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอจนได้มาตรฐานระดับเพชร  
   ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   (ตค.53-กย.54)           
   รร.ส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 6 รร.ได้แก่:-
   1. โรงเรียนเทศบาล2 (ประชาภิบาล)   อำเภอเมือง        จังหวัดกาญจนบุรี
    2. โรงเรียนบ้านท่าพุ    อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
  3. โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม   อ. นครชัยศรี  จ. นครปฐม              
  4. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ. บางเลน  จ. นครปฐม              
  5. โรงเรียนบ้านเจ้าเณร  อ. ศรีสวัสดิ์  จ. กาญจนบุรี              
  6. โรงเรียนวับ้านดอนนาลุ่ม อ. เมือง  จ. เพชรบุรี              
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน                
  1.  กำหนดนโยบาย/เป้าหมาย/ แนวทางการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน  
  2.  ผู้บริหาร และครูทุกคนเห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญ และมีทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจ ทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ  
  3.  การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย/ชุมชนทุกระดับ  
  4.  มีการบูรณาการแผน /ดำเนินงาน และประเมินผลร่วมกันระหว่างภาคี/ชุมชนมาโดยตลอด ยึดหลัก"ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา"   
  5.  การติดตาม ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ จากศูนย์อนามัย และจังหวัด  
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน                
  1. คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอยังขาดความรู้ และทักษะการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพื่อการ  
      พัฒนา และให้คำแนะนำในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาตามเกณฑ์/ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และเพื่อเตรียมความพร้อม  
      ในขอรับการประเมินเพื่อการรับรองจากคณะกรรมการระดับกรมต่อไป            
   2. โรงเรียนขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา ปรับปรุง อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์  
       สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสุขาน่าใช้ในโรงเรียน ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   
  3. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความท้อแท้ใจ และเหนื่อยล้าเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อม   
      เช่น สุขา และโรงอาหารฯลฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องพยายามช่วยกันสรรหาแหล่งทุนจาก   
      อบต./ชุมชนบริจาค  
  4. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางช่วงเวลาจะมีภาระงานประจำที่เร่งรัดเข้ามาพร้อมๆกันหลายอย่างทำให้ทำไม่ทัน  ก่อให้เกิดความ  
      เครียด ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ช้าลง เป็นบางครั้ง  
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
   1)หนังสือราชการรับรองจากกรมอนามัย ที่ สธ.0923.04/2985 ลงวันที่ 12 พค.2554  (จำนวน 2 รร)
  ส่วน อีก 4 รร.ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จากกรมอนามัยฯ แล้ว รอผลการรับรองการจากกรมฯอย่างเป็นทางการ  
                     
    เอกสารอ้างอิง เพิ่มเอกสารอ้างอิง แก้ไขเอกสารอ้างอิง
ไม่มีเอกสารอ้างอิง