ตัวชี้วัดที่ : 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ปีงบประมาน : 2554  - ไตรมาสที่ : 3  - รอบ 9 เดือน
EDIT
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 
ผู้รายงาน นางสาววิมล  เครือวัลย์  โทรศัพท์  032- 310368-71  ต่อ 2316          
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :                  
  ตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปี 2553
ผลการ
ดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
 
  20 40 60 80 100  
  จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (แห่ง) 13 2 1 2 3 4 5 40  
  รวม 13 2 0 2 0 0 0 40  
                     
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ              
       ระดับศูนย์เขต                  
  1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนและเครือข่ายในชุมชน ให้เห็นถึงวิธีการและประโยชน์ในการพัฒนา รร.ก้าวสู่รร.ระดับเพชร  
   2. ประสานงาน/สนับสนุน/ให้การดูแล ช่วยเหลือ/ให้กำลังใจแก่จังหวัดและรร.ในการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามกระบวนการPDCA  
   3. ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ด้วยความมุ่งมั่นด้วยกัน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระยะแรก และพัฒนาต่อไปสู่   
      เป้าหมายสูงสุดคือ  เป็น"รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับประเทศ"  ร่วมมือกันให้การสนับสนุน/พัฒนา รร.ตามมาตรฐาน  
       รร.ส่งเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ทบทวน/พัฒนาในเชิงกระบวนการ 74 ตัวชี้วัด/10 องค์ประกอบของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   
       แล้วพัฒนาต่อยอดในเชิงผลลัพธ์ 19 ตัวชี้วัด/3ด้านมาตรฐานของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
  4  .ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ในการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ /ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในทุกตัวชี้วัดที่พบ  
       ตามวงจร PDCA จนแน่ใจว่าผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด และ รร.มีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินรับรองจากคณะกรรมการระดับกรมฯ  
  5.  แจ้งกรมอนามัยพร้อมเอกสาร สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมฯมาประเมิน  
       รับรองมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   6. ดำเนินการถอดบทเรียน/ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงาน/ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ แก่ครู และ  
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศที่สนใจ   
     ระดับจังหวัด                  
     1.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด  และกำหนดเจ้าภาพหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลัก รองให้ชัดเจน  
     2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัดประกอบด้วย  สาธารณสุข  การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อไปนี้        
         3.1 ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนที่แสดงเจตจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร  
        3.2 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมุ่งสู่ระดับเพชร  
         3.3  ร่วมส่งเสริมให้โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาจุดอ่อน/จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง    
         3.4  ร่วมนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน / ความก้าวหน้าในการพัฒนามุ่งสู่ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตลอดจนป็น  
                ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไข/พัฒนาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง         
         3.5  ร่วมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นตามมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรพร้อมทั้งร่วมดำเนินการ  
                ปรับปรุง แก้ไข ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร        
         3.6  ร่วมจัดทำแผนขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากศูนย์อนามัย และสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
                ภายในสิ้นปีงบประมาณ2555                   
         3.7  ประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง          
         3.8   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชรในระดับจังหวัด  
      ระดับโรงเรียน                  
   1. กำหนดเป็นนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   2.. โรงเรียนร่วมวางแผนการพัฒนา/ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   
   3. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีบทบาทความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดทุกตัวอย่างชัดเจน  
   4.ดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ภายใต้การสนับสนุน/ช่วยเหลือจากภาคีทุกระดับ (จนท.สาธารณสุข/ผู้ปกครอง/ชุมชน)  
   5. โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอจนได้มาตรฐานระดับเพชร  
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน                
  1.  กำหนดนโยบาย/เป้าหมาย/ แนวทางการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน  
  2.  ผู้บริหาร และครูทุกคนเห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญ และมีทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจ ทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ  
  3.  การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย/ชุมชนทุกระดับ  
  4.  มีการบูรณาการแผน /ดำเนินงาน และประเมินผลร่วมกันระหว่างภาคี/ชุมชนมาโดยตลอด ยึดหลัก"ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา"   
  5.  การติดตาม ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ จากศูนย์อนามัย และจังหวัด  
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน                
  1. คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอยังขาดความรู้ และทักษะการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพื่อการ  
      พัฒนา และให้คำแนะนำในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาตามเกณฑ์/ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และเพื่อเตรียมความพร้อม  
      ในขอรับการประเมินเพื่อการรับรองจากคณะกรรมการระดับกรมต่อไป            
   2. โรงเรียนขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา ปรับปรุง อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์  
       สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสุขาน่าใช้ในโรงเรียน ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   
  3. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความท้อแท้ใจ และเหนื่อยล้าเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อม   
      เช่น สุขา และโรงอาหารฯลฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องพยายามช่วยกันสรรหาแหล่งทุนจาก   
      อบต./ชุมชนบริจาค  
  4. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางช่วงเวลาจะมีภาระงานประจำที่เร่งรัดเข้ามาพร้อมๆกันหลายอย่างทำให้ทำไม่ทัน  ก่อให้เกิดความ  
      เครียด ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ช้าลง เป็นบางครั้ง  
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
   ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รอบ9เดือน (ตค.53-มิย.54)   
 รร.ส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 2 รร.ได้แก่:-  
 1. โรงเรียนเทศบาล2 (ประชาภิบาล)   อำเภอเมือง        จังหวัดกาญจนบุรี  
  2. โรงเรียนบ้านท่าพุ                          อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  
 ( ตามเอกสารอ้างอิง : หนังสือราชการรับรองจากกรมอนามัย ที่ สธ.0923.04/2985 ลงวันที่ 12 พค.2554 )  
    เอกสารอ้างอิง เพิ่มเอกสารอ้างอิง แก้ไขเอกสารอ้างอิง
ไม่มีเอกสารอ้างอิง