ตัวชี้วัดที่ : 3.3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ปีงบประมาน : 2553  - ไตรมาสที่ : 4  - รอบ 12 เดือน
EDIT
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 
 
ผู้รายงาน  นางสาววิมล  เครือวัลย์    โทรศัพท์ .  086-7865598            
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :                  
  ตัวชี้วัด
( i )
ข้อมูล
ปี 2552
ผลการ
ดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
 
  20 40 60 80 100 (Si)  
  จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (แห่ง) 4 7 1.00 2.00 3.00 3+2กิจกรรม 3+>2กิจกรรม 100  
  รวม               100  
                     
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ                
  1.สำรวจสถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองที่พร้อมพัฒนาสู่ระดับเพชร          
  2.ประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียน                
  3.สนับสนุนการดำเนินงานวิชาการ โดยเป็นวิทยากร และคำปรึกษา  พร้อมทั้งเสริมแรงจูงใจ        
  4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน                  
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน                  
  1.       เป็นนโยบายกรมอนามัยที่บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับมาตรฐานการศึกษา    
  2.       เป็นโครงการสนองพระราชดำริฯ มีกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  และอยู่ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ    
  3.       ภาคีและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  มีประสบการณ์   มีการประสานงานที่ดีและให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน
  4.       สถานศึกษาให้ความร่วมมือในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อค้นหาต้นแบบ  สื่อสารแนวคิด และขยายเครือข่ายสถานศึกษา  
  สร้างเสริมสุขภาพกว้างขวางมากขึ้น                  
  5.       สร้างแรงจูงใจโดยการประกาศเกียรติคุณ  และมอบรางวัลให้กับสถานศึกษา          
  6.       ได้รับงบประมาณสนับนุนการดำเนินงาน จาก แหล่งทุน  ( สปสช. )            
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน                  
  1.       ผู้บริหารฝ่ายการศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการดำเนิงานเด็กไทย  ทำได้ฯ มักเข้าใจว่าเป็นบทบาทของสาธารณสุขที่นำไปเป็นภาระแก่  
  ครู โรงเรียน                  
  2.       การบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ยังไม่ครบคลุมกลุ่มเป้าหมายทำให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้  
  3.       กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนหายไปจากระบบ บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  ให้ความสำคัญกับงานเร่งด่วนด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในโรงเรียน      
  4.       ปีงบประมาณกับปีการศึกษามี  ความเหลื่อมล้ำกันจึงทำให้การวาง แผนการปฏิบัติงานมีข้อจำกัดด้วย   ช่วงเวลา    
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
  1)หนังสือรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย          
  2) ฐานข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  8 จังหวัด ได้แก่  ราชบุรี  นครปฐม กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม  
       สมุทรสาคร  เพชรบุรี  และประจวบ ฯ                
    เอกสารอ้างอิง เพิ่มเอกสารอ้างอิง แก้ไขเอกสารอ้างอิง
ไม่มีเอกสารอ้างอิง