ตัวชี้วัดที่ : 3.2. ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง
 ปีงบประมาน : 2552  - ไตรมาสที่ : 4  - รอบ 12 เดือน
EDIT
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง  
ผู้รายงาน นางสาวพรณิชา  ชุณหคันธรส  โทรศัพท์   032-310368-71 ต่อ 2312          
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :                  
  ตัวชี้วัด
( i )
ข้อมูลปี 2551 ผลการ
ดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
 
  20 40 60 80 100 (Si)  
  จำนวนโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง (แห่ง) 16 17 5 8 11 14 17 100  
  รวม               100  
                     
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ                
    ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินและพัฒนาโปรแกรมการประเมินแล้วเสร็จใช้ได้ปลายเดือนพฤษภาคม 2552 จึงทำให้  
      ประเมินได้ล่าช้า                  
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน                  
  เป็นนโยบายทำให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน              
                     
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน                  
    1.ในการประเมินต้องประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งหน่วยคลินิคสุขภาพเด็กดีในแต่ละโรงพยาบาลมีเพียงสัปดาห์ละครั้ง  
       ซึ่งส่วนใหญ่จะซ้ำวันกัน                  
                      
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
  1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว  
  2) เกณฑ์การประเมิน รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว  
  3) ผลการประเมินโรงพยาบาล รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว 6 แห่ง  
      3.1 ผลการประเมิน รพ.กุยบุรี                  
      3.2 ผลการประเมิน รพ.มะการักษ์                
      3.3 ผลการประเมิน รพ.นครชัยศรี                
      3.4 ผลการประเมิน รพ.หลวงพ่อเปิ่น                
      3.5 ผลการประเมิน รพ.บางเลน                  
      3.6 ผลการประเมิน รพ.ห้วยพลู                  
      3.7 ผลการประเมิน รพ.ด่านช้าง                  
      3.8 ผลการประเมิน รพ.ศรีประจันต์                
      3.9 ผลการประเมิน รพ.วัดเพลง                  
      3.10 ผลการประเมิน รพ.ราชบุรี                  
      3.11 ผลการประเมิน รพ. ดอนเจดีย์                
      3.12 ผลการประเมิน รพ.ชะอำ                  
      3.13 ผลการประเมิน รพ. อัมพวา                 
      3.14 ผลการประเมิน รพ. พยาบาลสถานพระบารมี              
      3.15 ผลการประเมิน รพ. ท่ายาง                 
      3.16 ผลการประเมิน รพ. สามชุก                
      3.17 ผลการประเมิน รพ. ด่านมะขามเตี้ย                
                     
    เอกสารอ้างอิง เพิ่มเอกสารอ้างอิง แก้ไขเอกสารอ้างอิง
ไม่มีเอกสารอ้างอิง