ตัวชี้วัดที่ : 3.3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ปีงบประมาน : 2552  - ไตรมาสที่ : 3  - รอบ 9 เดือน
EDIT
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 
ผู้รายงานนางปราณีต   ปานจันทร์  โทรศัพท์  032- 310368-70  ต่อ 2315          
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :                  
  ตัวชี้วัด
( i )
ข้อมูลปี 2551 ผลการ
ดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
 
  20 40 60 80 100 (Si)  
  จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (แห่ง)            2       (เขตสาธารณ สุขที่ 4 - 5 เขตละ1แห่ง)     1 2 3 4 5 40  
  รวม   2           40  
                     
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ              
       ระดับศูนย์เขต                  
  1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนและเครือข่ายในชุมชน ให้เห็นถึงวิธีการและประโยชน์ในการพัฒนา รร.ก้าวสู่รร.ระดับเพชร  
   2. ประสานงาน /สนับสนุน/คอยให้การดูแล ช่วยเหลือ/ให้กำลังใจแก่จังหวัดและ รร.ในการดำเนินการในทุกขั้นตอนตามกระบวนPDCA  
   3. ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ด้วยความมุ่งมั่นด้วยกัน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระยะแรก และพัฒนาต่อไปสู่   
      เป้าหมายสูงสุดคือ  เป็น"รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับประเทศ"  ร่วมมือกันให้การสนับสนุน/พัฒนา รร.ตามมาตรฐาน  
       รร.ส่งเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ทบทวน/พัฒนาในเชิงกระบวนการ 74 ตัวชี้วัด/10 องค์ประกอบของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   
       แล้วพัฒนาต่อยอดในเชิงผลลัพธ์ 19 ตัวชี้วัด/3ด้านมาตรฐานของ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
  4  .ร่วมมือกับจังหวัด/รร.ในการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ /ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในทุกตัวชี้วัดที่พบ  
       ตามวงจร PDCA จนแน่ใจว่าผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด และ รร.มีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินรับรองจากคณะกรรมการระดับกรมฯ  
  5.  แจ้งกรมอนามัยพร้อมเอกสาร สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมฯมาประเมิน  
       รับรองมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
  หมายเหตุ:รร.บ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1"รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ   
   6. ดำเนินการถอดบทเรียน/ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงาน/ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ แก่ครู และ  
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศที่สนใจ   
     ระดับจังหวัด                  
     1.   จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด  และกำหนดเจ้าภาพหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลัก รองให้ชัดเจน  
     2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัดประกอบด้วย  สาธารณสุข  การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อไปนี้        
        3.1  ประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางดำเนินงาน              
         3.2  ส่งเสริมให้โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาจุดอ่อน/จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง      
         3.3  ประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง          
         3.4   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชรในระดับจังหวัด  
      ระดับโรงเรียน                  
  1. กำหนดเป็นนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   2.. โรงเรียนร่วมวางแผนการพัฒนา/ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   
   3. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีบทบาทความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดทุกตัวอย่างชัดเจน  
   4.ดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ภายใต้การสนับสนุน/ช่วยเหลือจากภาคีทุกระดับ (จนท.สาธารณสุข/ผู้ปกครอง/ชุมชน)  
   5. โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอจนได้มาตรฐานระดับเพชร  
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน                
  1.  กำหนดนโยบาย/เป้าหมาย/ แนวทางการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน  
   2. ผู้บริหาร และครูทุกคนเห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญ และมีทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจ ทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ  
  3.  การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย/ชุมชนทุกระดับ  
  4.  มีการบูรณาการแผน /ดำเนินงาน และประเมินผลร่วมกันระหว่างภาคี/ชุมชนมาโดยตลอด ยึดหลัก"ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา"   
  5.  การติดตาม ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ จากศูนย์อนามัย และจังหวัด  
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน                
  1. ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความท้อแท้ใจ และเหนื่อยล้าเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อม   
     เช่น สุขา และโรงอาหารฯลฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องพยายามช่วยกันสรรหาแหล่งทุนจาก   
     อบต./ชุมชนบริจาค  
  2. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางช่วงเวลาจะมีภาระงานประจำที่เร่งรัดเข้ามาพร้อมๆกันหลายอย่างทำให้ทำไม่ทัน  ก่อให้เกิดความ  
    เครียด ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ช้าลง เป็นบางครั้ง  
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
  1)โรงเรียนบ้านสระลุม  อ. พนมทวน  จ. กาญจนบุรี  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     
      และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ของการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ      
     1.1 แบบสรุปข้อมูลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านสระลุมพุก              
     1.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านสระลุมพุก              
  2)  โรงเรียนวัดธรรมโชติ  อ. บ้านแพ้ว  จ. สมุทรสาคร  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร    
     2.1 แบบสำรวจข้อมูลการประเมินตนเองโรงเรียนวัดธรรมโชติ              
     2.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดธรรมชติ                
                     
    เอกสารอ้างอิง เพิ่มเอกสารอ้างอิง แก้ไขเอกสารอ้างอิง
ไม่มีเอกสารอ้างอิง