ก.พ.ร. Report
  KM ศอ.4ราชบุรี
  งานวิจัย
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  จุลสาร ของ ศอ.4
  ฐานข้อมูลส่งเสริมฯ
  บทความวิชาการ
  ศูนย์ฝึกอบรม
  รายงานประจำปี 2552
  เวทีวิชาการ
  ชมรมจริยธรรม
  ทำเนียบวิทยุชุมชนปี2552
   กรอกข้อมูลจำนวน
  รายของการสนับสนุน
  ภาคีเครือข่าย
  e-Mail Register
  ทำเนียบงานวิจัย 2551
  ห้องสมุด ศอ.4
  ทำเนียบวิทยากร ปี 2552
  ผู้ดูแลระบบ
 
:: พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร์ :: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 

  << กลับ  
 
กิจกรรม : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลด Teenage Pregnancy ในเขต 4,5
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 03:40:13 ลงข่าวโดย นางพาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลด Teenage Pregnancy ในเขต 4,5
ตัวแทน สสจ. โรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช) ศูนย์วิชาการ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เมื่อ 20 พ.ค.52 ที่ศูนย์อนามัยที่ 4
ขั้นตอนในการทำแผน
 1. ให้ข้อมูลเพื่อเป็น Input ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
  • สถานการณ์ของ Teenage Pregnancy และ Abortion ของเขค 4 และเขต 5
  • ตัวอย่างการจัดบริการเกี่ยวกับบริการวัยรุ่น  นำเสนอโดย ศูนย์อนามัยที่ 4 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  • ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขต 5 เกี่ยวกับ แผน Teenage Pregnancy
 2. แบ่งกลุ่มทำ SWOT Analysis เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) ให้กับวัยรุ่น และการจัดบริการให้กับวัยรุ่น
 3. กำหนดเป้าหมายของการลด Teenage Pregnancy ของเขต 4,5    โดยผลสรุป คือ
  • ลดอัตรา Teenage Pregnancy ให้ลดลงเหลือ ร้อยละ 10 ในปี 2555 หรือลดลงจากฐานปี 2551 ลงร้อยละ 20 ในปี 2555)
 4. แบ่งกลุ่ม เพื่อทำแผน
  • แผนการบริการจัดการและจัดการความรู้
  • แผนการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และการสื่อสาร (Communication Education and Communication หรือ IEC)
  • แผนการพัฒนาการเข้าถึงบริการของวัยรุ่น
  • แผนการพัฒนาทักษะชีวิต Life Skill)
  • แผนการพัฒนามาตรฐานบริการวัยรุ่นในสถานบริการ (Mother Skill)
 5. ทบทวนและแก้ไขแผนที่ทางเดินยุืทธศาสตร์ (Strategic Route Map) ยึดแนวทางของ อาจารย์ น.พ.อมร นนทสุต (ตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 2)
 6. ทบทวนและแก้ไข ตาราง 11 ช่อง เพื่อขยายรายละเอียดของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ยึดแนวทางของ อาจารย์ น.พ.อมร นนทสุต (ตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 1)
สรุปผลการประชุม
 1. ด้านการจัดการและการจัดการความรู้ (KM) 
  • โครงสร้างองค์กรที่จะรับผิดชอบในเรื่องวัยเรียนและเยาวชน ควรเป็นองค์กรที่แยกจาก MCH Board จะดีกว่า ซึ่งมี คณะกรรมการระดับเขตในเรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการสุขภาพนักเรียนแล้ว ควรแต่งตั้งเพิ่มในส่วนของระดับจังหวัดและอำเภอ
  • การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เพียงพอ  ควรให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง การพัฒนาครู ก.ในเรื่อง Life Skill ,การพัฒนาบุคลากร สธ.ในเรื่อง การคุมกำเนิดในวัยรุ่น  การพัฒนาบุคลากรในเรื่อง IEC ,การพัฒนาบุคลากรในด้านบริการวัยรุ่น และ Mother skill 
  • การจัดการความรู้นั้น  การจัดเวทีวิชาการระดับเขตยุ่งยาก ให้ไปใช้เวทีของระดับจังหวัด หรือระดับหน่วยงานแทน
  • ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับที่เขียนในแผนยุทธศาสตร์ตามตาราง 11 ช่อง โดยให้้ทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำขึ้น Web เพื่อให้จังหวัดต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด หรือแต่ละหน่วยงาน  ผลสรุปตามตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 3
 2. ด้านการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และการสื่อสาร (IEC) 
  • ควรมีการเก็บข้อมูลในระดับ Hospital base  เพราะเก็บได้ง่าย แม้จะเป็นปลายน้ำ แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดจากวัยรุ่นไม่มีทักษะชีวิตที่เพียงพอ สุดท้ายมักจะมาที่โรงพยาบาล ไม่ว่าในเรื่องการตั้งครรภ์ ยาเสพติด ความรุนแรง
  • ยังขาดข้อมูลของวัยรุ่นที่ไม่ได้มารับบริการที่โรงพยาบาล จึงควรมีระบบเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในด้านความเสี่ยงต่อสขภาพ เช่นด้านเพศ ยาเสพติด และความรุนแรง  โดยถ้ามีข้อมูลที่มีผู้อื่นทำอยู่แล้ว เช่น ของกรมควบคุมโรค  หรือ Child watch ก็ควรจะมีระบบที่นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้โดยไม่ต้องทำให้ซ้ำซ้อน  จะทำก็ต่อเมื่อไม่มีข้อมูลเหล่านั้นจริงๆ
  • ควร Link งานวิจัยหรือการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมที่ web site
  • นำกิจกรรม หรือ Best Practice ของสถานบริการ /สสจ. /ของภาคีเครือข่าย นำขึ้น web ด้วย
  • ระบบข้อมูลควรมีเรื่องการควบคุมกำกับติดตาม กิจกรรม เครื่องชี้วัด ของแต่ละจังหวัดด้วย
  • ควรมีการจัดประชุม เพื่อเชิญเพื่อเกี่ยวข้องมาทำรายละเอียดของ Dataset ที่จะทำด้วยกัน และเมื่อทำโปรแกรมบน web เสร็จแล้ว ควรมีการอบรมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้้ web ให้เป็นด้วย
 3. ด้านการเข้าถึงบริการของวัยรุ่น  ตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 4
 4. ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต  ตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 4
 5. ด้านการพัฒนามาตรฐานบริการวัยรุ่นในสถานบริการ ตามเอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุมลำดับที่ 4
เอกสารที่เป็น Input ในการวางแผน
 1. สถานการณ์ Teenage Pregnancy & Abortion เขต 4
 2. สถานการณ์ Teenage Pregnancy & Abortion เขต 5
 3. ข้อเสนอแนะเรื่องแผน Teenage Pregnancy จากผู้ตรวจราชการเขต 5
 4. รูปแบบการให้บริการวัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ 4
 5. รูปแบบการบริการวัยรุ่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4
 6. รูปแบบการบริการวัยรุ่นของสำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี
เอกสารที่ได้จากผลสรุปการประชุม
 1. SWOT Analysis ประเด็น การพัฒนาทักษะีชีวิต และการบริการให้แก่วัยรุ่น
 2. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การลด Teenage Pregnancy เขต 4,5 + แนวดิด
 3. ตาราง 11 ช่องของแผนยุทธศาสตร์ การลด Teenage Pregnancy
 4. ร่างแผนจากการประชุมกลุ่ม การถึงบริการของวัยรุ่น  ,การฝึกทักษะชีวิต  และการพัฒนามาตรฐานบริการ
หลักสูตรการอบรม ที่ร่างโดย งาน Friend Corner ศูนย์อนามัยที่ 4
 1. หลักสูตรการอบรมวัยรุ่น สำหรับ ชั้นประถมตอนปลาย
 2. หลักสูตรการอบรมวัยรุ่น สำหรับ ชั้นมัธยมตอนต้น
 3. หลักสูตรการอบรมวัยรุ่น สำหรับ ชั้นมัธยมตอนปลาย
 4. หลักสูตรการอบรมค่ายแกนนำวัยรุ่น

Count from 22 May 2009
 
 
 
  << กลับ  
  Home | Site Map | F.A.Q. | Webboard | Guestbook | Download | Link | About me!
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี : เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032-310-368-71 | FAX : 032-323-311 | E-Mail : hpc4@anamai.moph.go.th